Contact Info    

Privacyverklaring   arrow

Bescherming persoonsgegevens – privacyverklaring

  1. Bescherming persoonsgegevens, onze privacyverklaring in één oogopslag

Algemene opmerkingen

Het onderstaande geeft een eenvoudig overzicht van hetgeen met uw persoonsgegevens gebeurt zodra u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens op grond waarvan u persoonlijk geidentificeerd kan worden. Uitgebreide informatie m.b.t. het thema bescherming persoonsgegevens vindt u onder hieronder volgende verklaring.

Verzamelen van gegevens op onze webiste

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?

Het verzamelen van gegevens op deze website geschiedt door de beheerder van deze website. De contactgegevens van deze beheerder vindt u onder het impressum van deze internetpagina.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verkregen, doordat u ons deze mededeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contact-formulier hebt ingevuld.

Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan onze website door onze IT-systemen verzameld. Het gaat daarbij vooral om technische gegevens (zoals bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het openen van de website). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt gebruikt om een feillose weergave van onze website te kunnen waarborgen. Andere gegevens kunnen ter analyse van uw gedrag als internetgebruiker worden gebruikt.

Welke rechten heeft u m.b.t. uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht kosteloos informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen m.b.t. de herkomst, ontvanger en het doel van de gegevensverwerking.Tevens heeft u het recht een correctie, afscherming of verwijdering van deze gegevens te verlangen. U kunt daartoe te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres; ook als u andere vragen heeft over uw persoonsgegevens. Ook staat u het recht toe tot het maken van bezwaar bij de daartoe bevoegde toezichthouders.

Analyse-tools en tools van derde-aanbieders

Bij het bezoeken van onze website kan uw surf-gedrag statistisch geanalyseerd worden. Dit gebeurt vooral op grond van “cookies“ en met behulp van zogenoemde “analyse-tools”. De analyse van uw surf-gedrag gebeurt in de regel anoniem; m.a.w. uw surf-gedrag is niet naar u terug te leiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetaileerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

  1. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Bescherming persoonsgegevens

De beheerder van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke beschermingsvoorschriften, zoals deze privacyverklaring.

Zodra u onze website bezoekt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens op grond waarvan u persoonlijk geidentificeerd kan worden. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. De verklaring licht tevens toe, hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop, dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Gegevens kunnen niet zodanig afgeschermd worden, dat gegarandeerd is dat derden daartoe geen toegang kunnen verkrijgen.

Opmerking m.b.t. verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verzamelen en verwerken van gegevens op deze website:

INDIPA Unternehmensservice GmbH
Alt-Heerdt 104, D-40549 Düsseldorf
Geschäftsführer: Christoph Schulte

Telefoon: +49 (0)211 – 1 65 65 20
E-Mail: info|at|indipa.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of gezamenlijk met anderen over de doeleinden en middelen van het verwerken van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, etc.) beslist.

Herroepen van uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens.

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw nadrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds meegedeelde toestemming te allen tijde herroepen. Daartoe is het voldoende om een vormvrije mededeling per e-mail naar INDIPA Unternehmensservice GmbH te sturen. De rechtmatigheid van de gegevens-verzameling en -verwerking die tot aan de herroeping zijn uitgevoerd, blijven door de herroeping onaangetast.

Recht tot het indienen van klachten bij de daartoe bevoegde toezichthouder

In het geval van schending van de wettelijke regels m.b.t. bescherming van persoonsgegevens staat de betroffene het recht tot het indienen van bezwaar bij de bevoegde toezichthouders toe. Bevoegde toezichthouder inzake bescherming persoonsgegevens is de „Landesdatenschutzbeauftragte“ (gemachtigde m.b.t. bescherming persoonsgegevens) van het bundesland, in welke onze onderneming zijn zetel heeft. Een lijst van gemachtigden als ook diens contactgegevens kunnen onder volgende link worden geraadpleegd:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, in een gangbaar, machine-leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Indien u een direkte overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voorzover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in uw browser.

Als de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, afschermen, verwijdering

Binnen de wettelijk geldende bepalingen hebt u te allen tijde het recht kosteloos informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen m.b.t. de herkomst, ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, afscherming of verwijdering van deze gevens te verlangen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerder van deze internetpagina’s behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails toegestuurd worden.

  1. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek op onze internetpagina’s. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van deze website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voorzover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server log bestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

  • browsertype en browserversie
  • besturingssysteem
  • URL verwijzer
  • hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het server verzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van uw aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Deze gegevens zullen niet zonder uw toestemming worden doorgegeven.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevens-verzameling en -verwerking die tot aan de herroeping zijn uitgevoerd, blijven door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name betreffende de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, mits uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel waarvoor ze zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd. Het gebruik van de hoster is nodig voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om haar prestatieverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Contractuele afsluiting voor de verwerking van bestellingen

Om de verwerking van de gegevens te garanderen, hebben we een contract voor de verwerking van de bestelling gesloten met onze hoster.

Lead Forensics

In onze website is een traceercode opgenomen die door Lead Forensics wordt verstrekt. Deze code stelt Lead Forensics in staat om de activiteit op onze website te volgen en ons te voorzien van informatie over het IP-adres van de aanvragende computer, de datum en de duur van het bezoek van de gebruiker en de webpagina’s die de gebruiker bezoekt.

De Lead Forensics tool maakt gebruik van IP-tracking voor het identificeren van bedrijven en is niet hetzelfde als cookies. De Lead Forensics tracking code geeft alleen informatie die direct beschikbaar is in het publieke domein. Het verstrekt geen individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens over wie onze website heeft bezocht en kan dat ook niet. Het geeft informatie over welke bedrijven onze website hebben bezocht door hen te identificeren aan de hand van hun IP-adres. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt om contact op te nemen met het bedrijf over hun ervaring of voor marketingdoeleinden. Wij zullen deze gegevens om geen enkele reden aan derden doorgeven. Meer informatie is te vinden op www.leadforensics.com. Als u zich wilt afmelden voor deze tracking, kunt u dit doen via de verstrekte link: https://optout.leadforensics.com/?clientID=192222.

 

  1. Analyse tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de beheerder van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies verhinderen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt worden door volgende browser-plug-in te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Verwerking van contractgegevens

Wij hebben een contract gesloten met Google voor de verwerking van in opdracht gegeven gegevens en hebben de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden opgesteld met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van deze site. Deze gegevens zijn afkomstig van interesse-gerelateerde Google advertenties en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet naar een bepaalde persoon terug te leiden zijn. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics, zoals beschreven onder “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”, in het algemeen verbieden.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij de zogenaamde “conversie tracking”. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie ingesteld om de conversie te volgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversie-statistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversie-tracking hebben gekozen. AdWords-klanten zien het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een “conversie-tracking-tag” voor het volgen van de conversie. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u dit verhinderen door de Google Conversion Tracking Cookie eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. Ze worden dan niet opgenomen in de conversie-tracking statistieken.

Conversie-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Bij reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevens-invoer op onze websites (bijv. in het contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van onze website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker onze website bezoekt; reCAPTCHA analyseert verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd dat de bezoeker op de website blijft of muisbewegingen van de bezoeker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet expliciet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van deze website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn aanbiedingen via de website tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html